Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 26

Warning: include(http://www.ganesh.us/adg.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 26

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/adg.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 26
 
 

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 30

Warning: include(http://www.ganesh.us/left.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 30

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/left.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 30
 

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 33

Warning: include(http://www.ganesh.us/banner.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 33

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/banner.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 33

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 34

Warning: include(http://www.ganesh.us/adg.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 34

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/adg.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/sree_lalitha_sahasranama_stotram.html on line 34
 
     

Spiritual Mantra

Sree Lalitha Sahasranama Stotram

Om Iem Hrim Shreem Srematrenamah

Asyashrilalita sahasranama stotra mahamantrasya, vashinyadi vagdevata

rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava

kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama

shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

 

DHYANAM
 

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat

Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham

Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim

Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam dhyayetparamanbikam

 

Arunam karuna tarangitakshim

Dhruta pashankusha pushpa banachapam

Animadibhi ravrutam mayukhair

ahamityeva vibhavaye, bhavanim

 

Dhyayet padmasanasdham vikasita

Vadanam padmapatrayatakshim

Hemabham pitavastram karakalita

Lasadhema padmam varangim

 

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam

Bhaktanamram bhavanim

Shree vidyam shanta murtim sakala suranutam

Sarvasanpatpradatrim

 

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam

Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham

Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram

Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

 

 

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata 1

 

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita

Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala - 2

 

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka

Nijaruna prabha-pura maja-bhramhanda mandala 3

 

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha

Kuruvinda mani shrenee kanat kotira mandita - 4

 

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita

Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka 5

 

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika

Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana - 6

 

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita

Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhushitha 7

 

Kadanba manjari klupta karna-purna mano-hara

Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala - 8

 

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh

Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada 9

 

Shudha vidyan-kurakara dvijapankti dvayojvala

Karpura-vitikamoda samakarsha digantara - 10

 

Nijasanlapa madhurya vinir-bhastita-kachapi

Mandasmita prabhapura majat-kamesha manasa - 11

 

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita

Kamesha badda mangalya sutra-shobhita kandhara - 12

 

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita

Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita - 13

 

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani

Nabhya-lavala romali lata phala kuchadvaei - 14

 

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama

Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya - 15

 

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvat-katitati

Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita - 16

 

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita

Manikya makuta kara janudvaya virajita - 17

 

Endra-gopa parikshipta smara-tunabha janghika

Guda-gulpha kurma prushta-jaeishnu prapadanvita - 18

 

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna

Padadvaya prabhajala parakruta saroruha - 19

 

Shinjanamani mangira mandita shre-padanbuja

Marali manda-gamana maha-lavanya shevadhih - 20

 

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita

Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhina-vallabha - 21

 

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika

Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita - 22

 

Maha-padmatavi sansdha kadanba vanavasinee

Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee - 23

 

Devarshigana sanghata stuya-manatma-vaibhava

Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita - 24

 

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita

Asva-rudadhishtitasva koti bhiravruta - 25

 

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta

Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita - 26

 

Kiri-chakra radha-rudha danda-nadha puraskruta

Jvala malini kakshipta mahni prakara madhyaga - 27

 

Bhanda sainya vadho dyukta shakti vikrama harshita

Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka - 28

 

Bhanda-putra vadho-dyukta balavikrama nandita

Mantrinyanba virachita vishanga vadhatoshita - 29

 

Vishukra pranaharana varahi virya nandita

Kameshvara mukhaloka kalpita shree ganeshvara - 30

 

Maha-ganesha nirbhinna vighna-yantra praharshita

Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini - 31

 

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih

Maha pashu-patastragni nirdagdha surasainika - 32

 

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka

Bramhopendra mahendradi deva sansdhuta vaibhava - 33

 

Haranetragni sandagda-kama sanjiva naoshadhih

Shreemad vagbhava kutaika svarupa mukha pankaja - 34

 

Kantadhah-kati paryanta Madhya kuta svarupinee

Shakti-kutaika tapanna katyadho-bhaga dharinee - 35

 

Mulamantrat-mika mulakutatraya kalebara

Kula mrutaika rasika kula sanketa paline - 36

 

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini

Akula samayantasdha samayachara tatpara - 37

 

Mula dharaika nilaya bramha grandhi vibhedini

Manipuranta rudita Vishnu grandhi vibhedine - 38

 

Aagyna-chakranta ralasdha rudra-grandhi vibhedini

Sahasra ranbujaruda sudha sarabhivarshinee - 39

 

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita

Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi - 40

 

Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika

Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagya daeini - 41

 

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha

Shanbhavi sharada radhya sharvani sharmadaeini - 42

 

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana

Shatodari shantimati niradhara niranjana - 43

 

Nirlepa nirmala nitya nirakara nirakula

Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava - 44

 

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya

Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara - 45

 

Nishkarana nishkalanka niru padhir nirishvara

Niraga ragamadhani nirmada madanashini - 46

 

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee

Nirmama mamata-hantri nishpapa papanashini - 47

 

Nishkrodha krodha shamani nirlobha lobhanashini

Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini - 48

 

Nirvikalpa nirabadha nirbheda bhedanashini

Nirnasha mrutyu madhani nishkriya nishparigraha - 49

 

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya

Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada - 50

 

Dushta-dura dura chara shamani doshavarjita

Sarvagyna Sandra karuna samanadhika varjita - 51

 

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada

Sarveshvari sarvamaei sarva mantra svarupini - 52

 

Sarva-yantratmika sarva tantrarupa manonmani

Mahishvari mahadevi mahalakshmi rmrudapriya - 53

 

Maharupa mahapujya mahapataka nashini

Mahamaya magasatva mahashaktir maharatih - 54

 

Mahabhoga mahaishvarya maha virya mahabala

Maha-bhudir mahasirdhir maha yogeshvareshvari - 55

 

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana

Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita - 56

 

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini

Mahakamesha mahishi maha Tripura sundari - 57

 

Chatu shashtyupacharadya chatushashti kalamaei

Maha chatushashtikoti yogini ganasevita - 58

 

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga

Charu rupa-charuhasa charuchandra kaladhara - 59

 

Charachara jagannadha chakraraja niketana

Parvati padmanayana padmarga samaprabha - 60
 

Pancha preta sanasina pancha bramha svarupini

Chinmaei paramananda vigynana Ghana rupini - 61

 

Dhyana dhyatru dhyeyarupa dharma dharma vivarjita

Vishva rupa jagarini svapanti taija satmika - 62

 

Supta pragynatmika turya sarva vasdha vivarjita

Prushti kartri bramharupa goptri govinda rupini - 63

 

Sanharini rudra rupa tirodhanakar ishvari

Sada shivanu grahada panchakrutya parayana - 64

 

Bhanu mandala madhyasdha bhairavi bhagamalini

Padmasana bhagavati padmanabha sahodari - 65

 

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih

Sahasra shirsha vadana sahasr akshi sahasrapat - 66

 

Aabramha kitajanani varnashrama vidhaeini

Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada - 67

 

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika

Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika - 68

 

Purushardha prada purna bhogini bhuvaneshvari

Ambika nadi nidhana paribramhendra sevita - 69

 

Narayani nadarupa namarupa vivarjita

Hrinkari hrimati hrudya heyo padeya varjita - 70

 

Raja rajarchita ragyni ramya rajiva lochana

Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala - 71

 

Rama rakendu vadana ratirupa ratipriya

Rakshakari rakshasaghni rama ramana lanpata - 72

 

Kamya kama kalarupa kadanba kusumapriya

Kalyani jagatikanda karunara sasagara - 73

 

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya

Varada vamanayana varuni madavihvala - 74

 

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini

Vidhatri vedajanani vishnu maya vilasini - 75

 

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetra kshetragyna palini

Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76

 

Vijaya vimala vandya mandaru jana vatsala

Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini - 77

 

Bhakti matkalpalatika pashupasha vimochani

Sanhruta shesha pashanda sadachara pravartika - 78

 

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika

Taruni tapa saradhya tanu madhya tamo-paha - 79

 

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini

Svatma nandalavibhuta bramha dyananda santatih - 80

 

Para pratyak chitirupa pashyanti paradevata

Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika - 81

 

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita

Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita - 82

 

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini

Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata - 83

 

Sadyah prasadini vishva sakshini sakshi varjita

Shadanga devata yukta shadgunya paripurita - 84

 

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini

Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini - 85

 

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari

Mula prakruti ravyakta vyakta vyakta svarupini - 86

 

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini

Maha kameshanayana kumudahlada kaomudi - 87

 

Bhakta hardha tamobheda bhanumad banu santatih

Shivaduti shivaradhya shivamurti shivankari - 88

 

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita

Aprameya svaprakasha manovachama gochara - 89

 

Chichakti shchetana rupa jadashakti jadatmika

Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita - 90

 

Tatvasana tatvamaei pancha koshantarah sdhita

Nisima mahima nitya-yaovana madashalini - 91

 

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh

Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya - 92

 

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari

Kula kundalaya kaolamarga tatpara sevita - 93

 

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih

Shanti spastimati mantir-nandini vignanashini - 94

 

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini

Malini hansini mata malayachala vasini - 95

 

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika

Kalakanti kantimati kshobhini sukshma-rupini - 96

 

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita

Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini - 97

 

Vishudi-chakra nilaya raktavarna trilochana

Khatvangadi praharana vadanaika samanvita - 98

 

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari

Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari - 99

 

Anahatabja-nilaya shyamabha vadanadvaya

Danshtro jvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita - 100

 

Kala ratryadi-shaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya

Maha virendra varada rakinyanba svarupini - 101

 

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta

Vajradi kayudhopeta dayaryadi bhiravruta - 102

 

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa

Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini - 103

 

Svadhishtanan bujagata chaturvaktra manohara

Shula dyayudha sanpanna pitavarna tigarvita - 104

 

Medho nishta maduprita bandinyadi samanvita

Dadyanna sakta hrudaya kakini rupadharini - 105

 

Muladharanbujarudha pancha vaktrasdhi sanpdhita

Ankushadi praharana varadadi nishevita - 106

 

Mudgaodana saktachitta sakinyanba svarupini

Aagyna chakrabja nilaya shukla varna shadanana - 107

 

Majasansdha hansavati mukhya shakti samanvita

Haridranai karasika hakinirupa dharini - 108

 

Sahasradala padmasdha sarva varnopa shobhita

Sarva yudhadhara shukla sansdhita sarvatomukhi - 109

 

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini

Svaha svadha mati rmedha shrutih smrutiran uttama - 110

 

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana

Pulomajarchita bandha mochani bandhu ralaka - 111

 

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh

Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini - 112

 

Agraganya chintya rupa kalikalmasha nashini

Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita - 113

 

Tanbula puritamukhi dadimikusuma prabha

Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini - 114

 

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari

Maityradi vasanalabhya maha pralayasakshini - 115

 

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini

Madhvi panalasa matta matruka varna rupini - 116

 

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata

Mahaniya dayamurti rmahasamrajya shalini - 117

 

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita

Shree shodashakshari vidya trikuta kamakotika - 118

 

Katakshakinkari bhuta kamala kotisevita

Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha - 119

 

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika

Dakshayani daityahantri daksha yagyna vinashini - 120

 

Darandolita dirghakshi daraha sojvalan mukhi

Gurumurtir gunanidhi rgamata guhajanmabhuh - 121

 

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini

Pratipanmukhya rakanta tidhi mandala pujita - 122

 

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini

Sachamara ramavani savyadakshini sevita - 123

 

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih

Anekakoti bramhanda janani divya vigraha - 124

 

Klinkari kevala guhya kaivalya padadaeini

Tripura trijagadvandya trimurti strida sheshvari - 125

 

Tryakshari divya gandhadya sindura tilakanchita

Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita -126

 

Vishva garbha svarna garbha varada vagadhishvari

Dhyana gamya parichedya gynanada gynanavigraha - 127

 

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini

Lopa mudrarchita lila klupta bramhanda mandala - 128

 

Adrushya drushyarahita vigynatri vedyavarjita

Yogini yogada yogya yogananda yugandhara - 129

 

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini

Sarvadhara supratishta sadasad rupa dharini - 130

 

Ashta murti rajajaitri lokayatra vidhaeini

Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita - 131

 

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini

Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya - 132

 

Bhasharupa bruhatsena Bhava bhava vivarjita

Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih - 133

 

Raja rajishvari rajyadaeini rajya vallabha

Rajat-krupa rajapita niveshita nija shrita - 134

 

Rajya lakshmih koshanadha chaturanga baleshvari

Samrajya daeini satya sandha sagara mekhala - 135

 

Dikshita daitya shamani sarvaloka vashankari

Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini - 136

 

Deshakala parichinna sarvaga sarva mohini

Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini - 137

 

Sarvopadhi vinirmukta sadashiva pativrata

Sanprada yeshvari sadhvi guru mandala rupini - 138

 

Kulottirna bhagaradhya maya madhumati mahi

Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya - 139

 

Svatantra sarvatantreshi dakshana murtirupini

Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini - 140

 

Chitkala nandakalika premarupa priyankari

Namaparayana prita nandivida nateshvari - 141

 

Midhya jagadadhishtana muktida mukti rupini

Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita - 142

 

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala

Daorbhagya tula vatula jara dhvanta ravi prabha - 143

 

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna

Roga parvatadanbholi rmrutyu daru kutarika - 144

 

Mahishvari mahakali mahagrasa mahashana

Aparna chanidika chanda mundasura nishudini - 145

 

Ksharakshatmika sarva lokeshi vishadharini

Trivarga datri subhaga tryanbaka trigunatmika - 146

 

Svarga pavargada shudha japapushpa nibhakrutih

Ojovati dyutidhara yagyna rupa priyavrata - 147

 

Duraradhya duradhatsha patali kusuma priya

Mahati merunilaya mandara kusumapriya - 148

 

Viraradhya viradrupa viraja vishato mukhi

Pratyagrupa parakasha pranada prana rupini - 149

 

Martanda bairavaradhya mantrini nyasta rajyadhuh

Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara - 150

 

Satya gynanananda rupa samarsya parayana

Kapardini kalamala kamadhuk kamarupini - 151

 

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih

Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana - 152

 

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara

Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini - 153

 

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika

Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati - 154

 

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita

Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti - 155

 

Praneshvari pranadatri panchashat pritarupini

Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh - 156

 

Mukunda muktinilaya mulavigraha rupini

Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini - 157

 

Chandasara shastrasara mantrasara talodari

Udarakirti rudhama vaibhava varnarupini - 158

 

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini

Sarvopanisha dudghushta shantyatita kalatmika - 159

 

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa

Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha - 160

 

Karya karana-nirmukta kamakeli tarangita

Kanat-kanaka-tatanka lila vigraha dharini - 161

 

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipra prasadini

Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha - 162

 

Traei trivarga nilaya trisdha tripuramalini

Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih - 163

 

Sansara pankanirmagna samudharana pandita

Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini - 164

 

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini

Viprapriya viprarupa vishva bhramana karini - 165

 

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini

Ayonir yoni nilaya kulasdha kularupini - 166

 

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini

Vigynana kalana kalyavidagdha vhaindavasana - 167

 

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini

Samagana priya saomya sadashiva kutunbini - 168

 

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini

Svasdha svabhava madhura dhira dhira samarchita - 169

 

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya

Sadodita sadatushta taruna ditya patala - 170

 

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja

Kaulini kevala narghya kaivalya padadaeini - 171

 

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava

Manasvini manavati maheshi mangalakrutih - 172

 

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini

Pragalbha paramodara paramoda manomaei - 173

 

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari

Panchayagyna priya panchapreta manchadhi shaeini - 174

 

Panchami panchabhuteshi pancha sankhyopacharini

Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhu mohini - 175

 

Dhara dharsuta dhanya dharmini dharma vardini

Lokatita gunatita sarvatita shamatmika - 176

 

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini

Sumangali sukhakari suveshadya suvasini - 177

 

Suvasinyarchana prita shobhana shudha manasa

Bindu tarpana santushta purvaja tripuranbika - 178

 

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari

Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini - 179

 

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga

Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini - 180

 

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini

Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika - 181

 

Aabalagopavidita sarvanul langhya shasana

Shrichakra rajanilaya shrimatripurasundari - 182

 

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika

Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh - 183

 

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

 

       

www.ganesh.us