Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 35

Warning: include(http://www.ganesh.us/left.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 35

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/left.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 35
 

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 38

Warning: include(http://www.ganesh.us/banner.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 38

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/banner.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 38
 

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 39

Warning: include(http://www.ganesh.us/adg.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 39

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/adg.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/lalita_ashtottara_shatanamavali.html on line 39
 
     

Shri Lalita Ashtottara Shatanamaavali
(108 Names of Shri Lalita)

(to be read on Fridays)

Om Rajata-chala-shrungagra madhya-sdhayai namah
Om Hima-chala maha-vamsha pava-nayai namah
Om Shankarar-dhanga soundarya sharee-rayai namah
Om Lasanma-rakata svacha-vigra-hayai namah
Om Maha-tishaya soundarya lavanyayai namah
Om Shashanka shekhara prana-valla-bhayai namah
Om Sada-panchada-shatmaikya svarupayai namah
Om Vajra-manikya kataka-kireetayai namah
Om Kasturee-tila-kollasi nitalayai namah
Om Bhasma-rekhankita lasanma-kayai namah
Om Vika-chambho-ruha dalalo-chanayai namah
Om Shara-champeya pushta-bhana-sikayai namah
Om Latatkamchana-tatamka yugalayai namah
Om Mani-darpana sankasha kapolayai namah
Om Tanbula-puritasme-ravadanayai namah
Om Supakva-dadi-meebeeja-radanayai namah
Om Kanbu-puga-samachaya kandha-rayai namah
Om Sdhula-mukta-phalo-dara-suharayai namah
Om Gireesha-badha-mangalya mangalayai namah
Om Padma-pashankusha-lasatka-rabjayai namah
Om Padma-kairava-mandara sumalinyai namah
Om Suvarna-kunbha-yugma bhasuku-chayai namah
Om Rama-niya chatur-bhahu samyuk-tayai namah
Om Kana-kanga-dakeyura bhushitayai namah
Om Bruha-tsou-varna soundarya-vasanayai namah
Om Bruhanni tanbu-vila-sajja-ghanayai namah
Om Soubhagya-jata-shrungara-madhya-mayai namah
Om Divya-bhushana samdo-hara-jitayai namah
Om Parijata guna-dhikya padab-jayai namah
Om Supadma raga-pankasha chara-nayai namah
Om Kama-koti maha-padma peeta-sdhayai namah
Om Sree-kanta-netra kumuda chandrikayai namah
Om Sacha-mara rama-vanee rajitayai namah
Om Bhakta-rakshana dakshinya katakshayai namah
Om Bhute-shalinganod-bhuta pulakangyai namah
Om Ananga-jana-kapanga-veeksha-nayai namah
Om Bramho-pendra shiro-ratna-ramjitayai namah
Om Shachi-mukhya-mara-vadhu sevitayai namah
Om Lila-kalpita-bramhanda manditayai namah
Om Amrutadi-maha-shakti-samvrutayai namah
Om Ykata-patra-samrajya-dayeikayai namah
Om Devarshi-bhistuya-mana-vaibha-vayai namah
Om Kala-shodbhava durvasa pujitayai namah
Om Matte-bhavaktra-shadvaktra-vatsa-layai namah
Om Chakra-raja maha-yanta-madhya-varyai namah
Om Chidagni-kunda sambhuta sude-hayai namah
Om Shashanka-khanda samyukta makutayai namah
Om Matta-hamsa-vadhu manda-gama-nayai namah
Om Vandaru jana-sandoha vanditayai namah
Om Amtarmukha jana-nanda phala-dayai namah
Om Pati-vratanga-nabeeshta phala-dayai namah
Om Avyaja-karuna pura-puri-tayai namah
Om Nitanta sachida-nanda samyuk-tayai namah
Om Sahasra-surya-sanyukta-praka-shayai namah
Om Ratna-chnta-mani gruha-madhya-sdhayai namah
Om Hani vrudhi guna-dhikya-rahitayai namah
Om Maha-padma-tavee madhya nivasayai namah
Om Jagrat-svapna sugha-pteenam sakshi-bhutyai namah
Om Maha-tapougha papanam vinashinyai namah
Om Dushta-bheeti maha-bheeti bhanja-nayai namah
Om Samasta deva-danuja prera-kayai namah
Om Samasta hruda-yanbhoja nila-yayai namah
Om Ana-hata maha-padma mandi-rayai namah
Om Sahasra-rasarojata vasitayai namah
Om Punara-vruta rahita purasdhayai namah
Om Vanee gayatri savitri sannutayai namah
Om Rama bhumi-suta-radhya padabjayai namah
Om Lopa-mudrarchita sreema-charanayai namah
Om Sahasra rati-soundarya sharee-rayai namah
Om Bhavana-matra-santushta hruda-yayai namah
Om Satya-sampurna vigyna sidhidayai namah
Om Sree-lochana kruto-llasa phala-dayai namah
Om Sree-sudhabdi mani-dvipa madhya-gayai namah
Om Daksha-dhvara vini-rbheda-sadha-nayai namah
Om Sreenadha sodaree-bhuta shobhi-tayai namah
Om Chandra-shekhara bhaktarti bhanja-nayai namah
Om Sarvo-padha-vinirmukta-chaitan-yayai namah
Om Nama-parayana-bheeshta phala-dayai namah
Om Srushti-sdhiti tiro-dhana sankal-payai namah
Om Sree-shoda-shaksharee mantra madhya-gayai namah
Om Anadyanta svayam-bhuta divya-muryai namah
Om Bhakta-hamsa-para-mukhya viyo-gayai namah
Om Matru-mandala samyukta lalitayai namah
Om Bhanda-daitya maha-satva nasha-nayai namah
Om Krura-bhanda shira-cheda nipu-nayai namah
Om Dhatra-chyuta sura-dheesha sukha-dayai namah
Om Chanda-munda nishumbhadi khanda-nayai namah
Om Raktaksha-rakta jihvadi shiksha-nayai namah
Om Mahisha-suradorverya nigra-hayai namah
Om Abhra-kesha-mahotsaha kara-nayai namah
Om Mahesha-yukta natana tatparayai namah
Om Nija-bhartru mukham-bhoja chinta-nayai namah
Om Vrusha-bhadhvaja vigynana-bhavanayai namah
Om Janma-mrutya jara-roga bhanjanayai namah
Om Vidhe-yamukta vigyana-sidhi-dayai namah
Om Kama-krodhadi shadvarga-nashanayai namah
Om Raja-rajarchita ada-sarojayai namah
Om Sarva-vedanta sansidha sutatvayai namah
Om Veera-bhakta-vigyana nidhanayai namah
Om Ashesha dusta dhanuja-sudhanayai namah
Om Sakshachri dakshana-moorty manogyanyai namah
Om Haya-medagra-sampoojya mahimayai namah
Om Daksha-praja-pati sutha-vesha-dyayai namah
Om Suma-baneksha-kodanda-mandi-tayai namah
Om Nitya-youvans mangalya-mangalayai namah
Om Maha-deva sama-yukat-shareerayai namah
Om Maha-deva-ratai-tsukya-maha-devyai namah

 

Eti Sree Lalita Astottara Shatanamavali Samaptam

       

www.ganesh.us