Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 35

Warning: include(http://www.ganesh.us/left.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 35

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/left.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 35
 

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 38

Warning: include(http://www.ganesh.us/banner.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 38

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/banner.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 38
 

Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 39

Warning: include(http://www.ganesh.us/adg.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 39

Warning: include(): Failed opening 'http://www.ganesh.us/adg.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ganeshji/public_html/mantara/gayatri_ashtottara_shatanamavali.html on line 39
 
     

Gayatri Ashttottara Shatanamavali
(The 108 Names of Gayatri)

 

Om Taruna-ditya samkashayai namah
Om Saha-srana-yanoj-valayai namah
Om Vichitra-malya-bhara-nayai namah
Om Tuhina-chala-vasinyai namah
Om Varada-bhaya-hastab-jayai namah
Om Revareera-niva-sinyai namah
Om Nipatraya-vishesha-gynayai namah
Om Yantra-kruti-virajitayai namah
Om Bhadha-pada-prayayai namah
Om Govinda-pada-gaminyai namah
Om Devarhsi-gana-samstu-tyayai namah
Om Vana-mala-vibhu-shitayai namah
Om Syanda-nottama-samsdha-nayai namah
Om Deergha-jeemata-nisva-nayai namah
Om Matta-matanga-gamanayai namah
Om Hiranya-kamala-sanayai namah
Om Deeja-nadhara niratayai namah
Om Yoginyai namah
Om Yoga-dharinyai namah
Om Nata-natyai-kani-ratayai namah
Om Prana-vadya-ksharat-mikayai namah
Om Chora-chara-kriya-saktayai namah
Om Daridrya-chedaka-rinyai namah
Om Yada-vendra-kulod-bhutayai namah
Om Tureeya-padha-gaminyai namah
Om Gayatryai namah
Om Gomatyai namah
Om  Gangayai namah
Om Goutamyai namah
Om Guruda-sanayai namah
Om Geya-gana-priyayai namah
Om Gouryai namah
Om Govinda-pada-pujitayai namah
Om Gandharva-nagara-karayai namah
Om Goura-varnayai namah
Om Gane-shvaryai namah
Om Gadashra-yayai namah
Om Guna-vatyai namah
Om Gahvaryai namah
Om Gana-pujitayai namah
Om Guna-traya samayu-ktayai namah
Om Gunatraya-vivarji-tayai namah
Om Guha-vasayai namah
Om Guna-dharayai namah
Om Guhyayai namah
Om Gandharva-rupinyai namah
Om Garya-priyayai namah
Om Guru-padayai namah
Om Guhya-linganga-dharinyai namah
Om Savitryai namah
Om Surya-tana-yayai namah
Om Sushu-mnanadi-bedinyai namah
Om Supra-kashayai namah
Om Sukha-seenayai namah
Om Sumatyai namah
Om Sura-pujitayai namah
Om Sushu-patya-vasdhayai namah
Om Sudatyai namah
Om Sundaryai namah
Om Saga-ramba-rayai namah
Om Sudham-shubimba-vadanayai namah
Om Sustanyai namah
Om Suvi-locha-nayai namah
Om Seetayai namah
Om Sarva-shrayayai namah
Om Sandhyayai namah
Om Sapha-layai namah
Om Sukhada-enyai namah
Om Subhruve namah
Om Suna-sayai namah
Om Sushronyai namah
Om Samsara-rnavata-rinyai namah
Om Sama-gana-priyayai namah
Om Sadhvyai namah
Om Sarva-bharana-pujitayai namah
Om Vaishnavyai namah
Om Vimala-karayai namah
Om Mahendryai namah
Om Mantra-rupinyai namah
Om Maha-lakshmyai namah
Om Maha-sidyai namah
Om Maha-mayayai namah
Om Mahe-sharyai namah
Om Mohinyai namah
Om Madana-karayai namah
Om Madhu-sudhana-choditayai namah
Om Meena-kshyai namah
Om Madhura-vasayai namah
Om Nagendra-tanayayai namah
Om Umayai namah
Om Trivikrama-pada-krantayai namah
Om Trisva-rayai namah
Om Trivilo-chanayai namah
Om Surya-mandala-madya-sdhayai namah
Om Chandra-mandala-samsdhitayai namah
Om Vahni-mandala-madya-sdhayai namah
Om Vayu-mandala-madya-sdhayai namah
Om Vyoma-mandala-madya-sdhayai namah
Om Chakrinyai namah
Om Chakra-rupinyai namah
Om Kala-chakra-vitana-sdhayai namah
Om Chandra-mandala-darpanayai namah
Om Jyotna-tapanuli-ptamgyai namah
Om Maha-maruta-veejitayai namah
Om Sarva-mantra-shrayayai namah
Om Denave namah
Om Papagnai namah
Om Parame-shvaryai namah

Eti Sree Gayatri Astottara Shatanamavali Samaptam

       

www.ganesh.us